Turkish-English translations for arayış:

looking · searching, search · seeking · quest · hunt · pursuit · seeker · other translations

arayış looking

Evet ama böyle bir şey olmadığını biliyorsun sadece insanlar var ve yardım için seni arıyorlar.

Yeah, but you know there's no such thing. There's just people. And they're looking to you for help.

Görünüşe göre onu arayan bir tek biz değiliz.

Apparently, we're not the only one looking for him.

Bir mi arıyorsun?

You are looking for a job?

Click to see more example sentences
arayış searching, search

Carlos, bu evi aramak için arama emrim var. evde bir tek sen mi varsın?

Carlos, I have a warrant to search this house, are you the only one in the house?

Bir şey aramak için geldi.

We came to search for something.

Büyük olaylar Tiyatro bile.. hepsi mutluluk arayışı için.

The great events even theatre all in search of happiness.

Click to see more example sentences
arayış seeking

Batıya git, genç adam, batıya git, ve şöhret, servet, macera ara.

Go west, young man, go west, "and seek fame, fortune, adventure.

Bir iblis Dalton'ın bedenini tek bir sebep için arıyor diğerlerine acı vermek.

A demon who seeks Dalton's body for one reason: to cause pain to others.

Yeni bir başlangıç arıyoruz.

We seek a new beginning.

Click to see more example sentences
arayış quest

Bu kozmik genetik kodu araştırmak fizikçiler için en büyük hedeftir.

The search for this cosmic genetic code is the ultimate quest for physicists.

Bu çok soylu bir arayış.

That is a very noble quest.

Ne gibi bir arayış?

What kind of a quest?

Click to see more example sentences
arayış hunt

İş arayışı nasıl gidiyor?

How's the job hunt going?

Aslında bu küçük eğlence gezisi bir tedavi arayışı.

This little joy ride is actually a cure hunt.

Sen bir avcı arıyorsun. ve sen avlanmak için cesaret arıyorsun.

You seek a hunter. And you seek the courage to hunt.

Click to see more example sentences
arayış pursuit

Meksika'yı ara, uluslararası takip için izin al.

Call Mexico. Get clearance for an international pursuit.

Irksal uyum, mutluluk arayışı, Seinfeld

Racial harmony, pursuit of happiness, Seinfeld

Mutluluk arayışına."E pluribus unum".

Pursuit of happiness, e pluribus unum.

Click to see more example sentences
arayış seeker

Yeni bir Arayıcınız var?

You've got a new Seeker.

Vashradi Ashram bekar ve boşanmış, gerçeği arayan kişileri

Look "Vashradi Ashram invites single and divorced truth seekers