Turkish-English translations for arayan:

caller · seeker · other translations

arayan caller

Ve bizim arayan, iyi gibi görünüyor, o her şeyi o umut var.

And looks like our caller, well, he got everything he hoped for.

O isimsiz arayan değildi.

He wasn't the anonymous caller.

Özür dilerim hanımım, arayan kişi aramayı durdu.

Sorry, madam, the caller stopped calling.

Click to see more example sentences
arayan seeker

Yeni bir Arayıcınız var?

You've got a new Seeker.

Vashradi Ashram bekar ve boşanmış, gerçeği arayan kişileri

Look "Vashradi Ashram invites single and divorced truth seekers