Turkish-English translations for aristokrat:

aristocratic, aristocrat · patrician · other translations

aristokrat aristocratic, aristocrat

Şu anda o polisler Melvin Van Peebles'ı aristokrat bir Hollandalı beyaz sanıyor.

Right now, to those cops, Melvin Van Peebles is some white, aristocratic Dutch guy, right?

Ama gerçek bir aristokrat.

But a real aristocrat.

Ne biz aristokratlar ne de sen ve askerlerin tek başına Sezar'ı ezemez.

Neither we aristocrats alone nor you and your soldiers alone can crush Caesar.

Click to see more example sentences
aristokrat patrician

Daha iyi ama gözleri daha aralıktı. Çenesi de daha köşeli, daha aristokrat.

It's better, but the eyes more wide-set, and jaw more square, more patrician.