Turkish-English translations for arttırmak:

increase · up · enhance · raise · heighten · boost · save · other translations

arttırmak increase

Güney kutbu doktoru komadan çıktı. Ve şimdi yeni bir semptomu var: artmış kafa içi basıncı.

South pole doc is out of her coma, and now we have a new symptom: increased intracranial pressure.

Doktor, Teğmen Sanders'ın radyasyon seviyesinin arttığını söyledi.

The doctor said Lieutenant Sanders' radiation levels are increasing.

Sen arttı sahip oldum ağrısı ve kusma?

You've been having increased pain and vomiting?

Click to see more example sentences
arttırmak up

Lütfen ayağa kalk, Art.

Please, stand up, Art.

Komutan, bir şey içindeki enerji artışını tetikledi.

Commander, something's triggered an energy build-up inside it.

Rüzgar arttı, Gary?

Wind pick up, Gary?

Click to see more example sentences
arttırmak enhance

Raca Puran Singh onları şahsen kutsadı. Böylece Champaner'in değeri daha da arttı.

Rajah Puran Singh himself blessed them enhancing Champaner's status even more.

Lu-Qi ittifak toplantısında Kong Qiu topraklarımızı geri kazandı ve ulusal itibarımızı artırdı.

At the Lu-Qi alliance meeting Kong Qiu regained territory and enhanced our national prestige

Hiç performans artırıcı ilaç kullanmadın mı?

You have never taken any performance-enhancing drug?

Click to see more example sentences
arttırmak raise

Bu çok büyük bir artış.

That's quite a raise.

Bu artırmak için uygun.

This is for the raise.

Ya, küçük bir, biraz kısmen bir artış.

Yeah, a little, little partial raise.

Click to see more example sentences
arttırmak heighten

Onun tüm hisleri artmış. Burnu da dahil.

All his senses are heightened, including his nose.

Stanley Kubrick'ten önce müzik sinemada ya dekoratif olarak ya da duyguyu artırmak için kullanılırdı.

Before Stanley Kubrick, music tended to be used in films as either decorative or as heightening emotions.

Artan duygular ve ölümsüzlükten.

The heightened emotions and immortality.

Click to see more example sentences
arttırmak boost

Mina Edison, Martha'nın öğrenme kapasitesini artırdı.

Mina Edison boosted Martha's learning capacity.

Artması için bir kapsül bikarbonat daha verin.

Push another amp of bicarb for a boost.

Ling Ling Doosan'a olan itimadı arttırdı.

Ling Ling boosted Doosan Bears's confidence

arttırmak save

Ruhunu kurtarmak adına öldürüldü dürüstlük maskesi ardındaki bir kara cahil tarafından.

Murdered to save her soul. By a Bible-black tyrant, behind a mask of righteousness.