Turkish-English translations for asırlık:

century · age-old · secular · centuries-old · other translations

asırlık century

Bu yüzden üç ay hemen-hemen üç asır veya üç gün ile aynı

So, three months is almost the same as three centuries or three days,

İki asır önce bugün, iki insan büyücülük yapmaktan infaz edilmiş.

Two centuries ago today, two people were executed for practicing witchcraft.

İki asır sonra, koloniler bağımsızlık talep ettiler.

Two centuries later, the colonies demanded independence.

Click to see more example sentences
asırlık age-old

Tanith, bize iade edildi ama asırlık kanun, bir hayat için bir hayat ve bir ruh için bir ruh talep etmektedir.

Tanith has been restored to us, but the age-old law demands a life for a life, a soul for a soul.

İnsan ve Tanrı arasındaki asırlık mücadele.

The age-old struggle between man and God.

Siviller orduya karşı Bu asırlık bir sorun.

Civilians versus the military it's an age-old question.

asırlık secular

Çatıda asırlık çizmeleriyle yürüyen bir gevşek mi var?

Is that the tippy-tapping of secular boots on the roof?

asırlık centuries-old

Ama efendim, bu şato asırlık bir çınar.

But, sire, this castle is centuries old.