Turkish-English translations for asetilen:

acetylene · other translations

asetilen acetylene

Metan, propan, hidrojen, asetilen.

Methane, propane, hydrogen, acetylene.

Biraz gümüş var, kröze var ve eritmek için de asetilen şaloması var.

Here's some silver, a crucible and an acetylene torch to melt it down.

Kaynakçının asetilen tankı patladı.

Welder's acetylene tank exploded.

Click to see more example sentences