asmadan

Bu asma kilidin buradakilerin en iyisi olduğunu söyledi. Öyle mi? Evet, sen söyledin, hatırladın mı?

He told me this padlock was the best padlock in the joint. Yeah? Yeah, you told me that, remember?

Otur, bir şeyler ye ve çocuk gibi surat asmayı bırak.

Sit down, have some food and stop sulking like a child.

Ve bir asma bahçesi!

And a hanging garden!

John, lütfen bunları asma.

John, please don't hang these.

Çünkü çok özel, süper bir asma günü planladık.

Because we have a super special senior ditch day planned,

Bize en yakın asma köprüasma köprü nerede?

Where's the nearest suspension bridge?

Bu bir çeşit eski mısır asma kilidi.

It's a sort of ancient Egyptian padlock.

Ona kulak asma, Mac.

Just ignore her, Mac.

Bazı asmalar sıcak kanlı varlıklar ararlar ve onları kasten enfekte ederler.

Certain vines seek warm-blooded beings and deliberately infect them.

Ama asma suratını Çünkü bu gerçekten sorun değil

But don't wear a frown Because it's really okay