atar

Tamam, belki bir göz atarım.

Okay, maybe I'll take a look.

Bana acil bir durum var diye mesaj attın ve ben de sana adresimi mesaj attım, ve sonra sen de buraya geldin.

You texted me that it was an emergency, and then I texted you my address, and then you came over.

Mavi gemi çünkü kırmızı gemi benim ve ben beş attım.

The blue ship because the red ship is mine, I got a five.

Kalbi daha hızlı atar, kısa kısa nefes alır ve soğuk terler. Adrenalin artar.

Heart beats faster, breathe gets short, and there's cold sweats and adrenaline flows.

Bu bir mine bombası ya da bomba atar. Ya da öyle bir şey.

Well, it's a vervain bomb or grenade launch or something like that.

Şimdi ya dışarı çıkarın ya da ben seni atarım!

Now, you get out, or I'll throw you out!

Tek kelime daha edersen seni de atarım!

One more word and I'll throw you out, too.

Oh, bir fincan çay için can atıyorum.

Oh, I'm dying for a cup of tea.

Önemli bir ilk adım attım, bi seçim yaptım.

I took an important first step, I made a choice.

Ve bana ihtiyacın olduğunda ilk topu sana ben atacağım.

And I'll throw out that first ball when you need me.