ateşleyiciler

Sıradan patlayıcılar ve ateşleyiciler, belki bazı elektronik ekipmanlar.

Ordinary explosives and detonators maybe some electronic equipment.

Bana ateşleyiciler ve sonsuzluk sembolleri garanti etmiştin.

You guaranteed me detonators and infinity symbols.

Peki ya ateşleyiciler nerede?

What about the detonators?

Fitiller ve ateşleyiciler.

Fuses and detonators.

O.M.S., ön ateşleyiciler.

O.M.S. pod pre-start.

Ön ateşleyiciler hazır.

Pod pre-start confirmed.