Turkish-English translations for av:

hunting, hunt · prey · fishing · game · kill, killing · catch · victim · chase · quarry · shoot, shooting · ravening · other translations

av hunting, hunt

Bu sadece bir av gezisi değil. Bu bir gelenek.

Look, it's not just a hunting trip, it's a tradition.

Av sezonu değil mi?

It's not hunting season?

Av partisi için çok fazla.

So much for the hunting party.

Click to see more example sentences
av prey

Özellikle de av ve avcı arasında hassas bir denge.

Especially the delicate balance between predator and prey.

Ama şimdi o bir av.

But now he's prey.

Onun gibi bir kız tam bir av.

A girl like that is pure prey.

Click to see more example sentences
av fishing

Buzda balık avı için en iyi yer.

That's the best spot for ice fishing.

Bu iyi bir balık avı.

This is good fishing.

Ufak bir balık avına.

Just a little fishing trip.

Click to see more example sentences
av game

Büyük bir oyun avcısı gibi görünüyorsun.

You look like a big game hunter.

Eve dolu bir av torbası ve boş bir tüfekle git".

Go home with a full game bag and an empty rifle".

Oyun, Tilki ve Av Köpekleri.

ANNOUNCER: Game, Fox and Hounds.

Click to see more example sentences
av kill, killing

Ava çıkıp bir şeyler öldürmek için çok güzel bir gün.

Now, this is a beautiful day to hunt and kill something.

Getir ve ben.. . Bir av ve öldürmek.

Bring and i.. . a hunt and kill.

İnsan, öldürmek ve av için vardı.

Man was born to hunt and kill.

Click to see more example sentences
av catch

Gerçekten iyi bir av: genç bir müdür tipi var.

He's a real good catch: A young manager type.

Oldukça iyi bir av, değil mi?

Well, he's quite the catch, isn't he?

Wayne sadece şeyleri seviyor o yakalamak ya avı olabilir.

Wayne only likes things that he can catch or hunt.

Click to see more example sentences
av victim

Kurbanın adı Raymond Miller. Hayalet avcısı.

Victim is Raymond Miller, a ghost hunter.

Ben bizim iki av tüfeği kurbanlarına mali adli yaptı.

I did financial forensics on our two shotgun victims.

Kurban kadın avcısı olarak bilinirdi.

The victim was a known philanderer.

av chase

Biraz av, biraz balık, ayı kovalamaca.

Some hunting, some fishing, chasing bears.

Fakat vampir avcısı onu aşağı kadar kovaladı.

But the vampire hunter chased her down.

Vahşi kaz avı.

Wild goose chase.

av quarry

Sanırım Bay Boudreaux çok ilginç bir av olacak.

I think Mr. Boudreaux would make a very interesting quarry.

Bugünün yarışmacıları Gillian ve Christina. Jaimee için ikisi de mükemmel bir av.

Today contestants are Gillian and Christina, and Jaimee is their wonderful quarry.

Lütfen endişe etmeyin Maeyoungok asla avını kaybetmemiştir.

Please don't worry Maeyoungok has never lost her quarry.

av shoot, shooting

Evet, özellikle de av mevsiminde.

Yes. Especially in the shooting season.

Ve bir saat dinlendikten sonra, gaydacı bizi eski "Orman tavuğu için dışa'" melodisiyle uyandırır. ve biz dışa' orman tavuğu avı merasimine gideriz.

And after an hour's repose, the piper wakes us to the tune o' "Awa' to the Grouse" and awa' we go to the memorial grouse shoot.

av ravening

Bu bir Gece Avcısı.

That's a Night Raven.