avcıymış

Bu kedi belli ki çok iyi bir avcıymış.

This cat was obviously a very good hunter.

Bu herif her kimse bir avcıymış.

Whoever this guy is, he's a hunter.

Brian Mitchell hırslı bir avcıymış.

Brian Mitchell was an avid hunter.