Turkish-English translations for ayıklık:

sobriety · other translations

ayıklık sobriety

Ayıklık hakkında ne mi biliyorum?

What do I know about sobriety?

Saflık, ayıklık ve beyaz Hıristiyanların İsa'sı.

Purity, sobriety, And the white Christian's Jesus.

Ayıklığın için de tekrar tebrikler.

And congrats again on your sobriety.