Turkish-English translations for ayırıcı:

differential · separator, separating · sorter · other translations

ayırıcı differential

Ayırıcı oyunlar oynamak için çok geç, değil mi?

A little late to play differential games, isn't it?

Çok ilginç bir ayırıcı tanı değil, fakat

Not a very interesting differential, but

Ya ayırıcı tanı yanlış. Ya da kadın rol yapıyor.

Either the differential was wrong, or she's faking it.

Click to see more example sentences
ayırıcı separator, separating

Şimdi, Doktor. Sonik ayırıcıyı dene.

Now, doctor, try the sonic separator.

Biz bunlara katı, dikey oda ayırıcı demiyoruz.

We don't call those "solid, vertical room separators.

Julie, bana ayırıcıyı ver.

Julie, hand me that separator.

Click to see more example sentences
ayırıcı sorter

Tamam, iki numaralı seçenek: harika mekanik bozuk para ayırıcı.

Okay, option number two a fabulous mechanical coin sorter.

Bu bir çöp ayırıcı.

It's a garbage sorter.

bir tahıl ayırıcı kurdular.

set up a grain sorter.