Turkish-English translations for ayaklanma:

riot · uprise, uprising · insurrection · mutiny · rebellion · revolt · putsch · sedition · other translations

ayaklanma riot

Sanırım bir ayaklanma oldu, ama bir de şimdi bak.

I guess there was a riot, but look at it now.

Max, başka bir ayaklanma başlatmadan önce otur.

Max, sit down before you start another riot.

Ben yaşındayken, ah Taslak ayaklanmalar ve şeyler oldu

When I was, uh the draft riots and things became

Click to see more example sentences
ayaklanma uprise, uprising

Bu, lanet olası bir ayaklanma.

This is a goddamn uprising.

Ayaklanma süresince ve savaştan sonra hiç kimse soyadını kullanmadı.

During the uprising and after the war nobody used their surname

Fransa'daki bu ayaklanma bizi zor bir duruma sokuyor.

This uprising in france Places us in a difficult position.

Click to see more example sentences
ayaklanma insurrection

Vosstanie "Ayaklanma"demek; Kerensky" Kerensky"demek. Bolşevik de" Bolşevik" demek.

Vosstanie means "Insurrection,"and" Kerensky"means" Kerensky," and Bolsheviki means Bolshevik.

Yeni bir ayaklanma Rusya'yı kurtaracak.

Another insurrection will save Russia.

Terörizmden sonra, silahlı ayaklanma gelir.

After terrorism comes armed insurrection.

Click to see more example sentences
ayaklanma mutiny

Bu bir ayaklanma değil Sean.

It's not a mutiny, Sean.

Ayaklanma girişimi için iki hafta hapis.

Two weeks jail for attempted mutiny.

Ayaklanma ne zaman oldu?

When was this mutiny?

Click to see more example sentences
ayaklanma rebellion

Bir isyan ya da ayaklanma oldu. Ve Yıldız Geçidi gömüldü.

A rebellion, and the Stargate was buried there.

Senin için ve ayaklanma için.

Well, you and the rebellion.

Ayaklanmanın ardındaki güç bu adamdır, Ango Sundata.

The impetus behind the rebellion is this man-Ango Sundata.

Click to see more example sentences
ayaklanma revolt

Kitlesel bir ayaklanma bekliyorum, gerçek bir başkaldırı, yeni bir düzen, bir devrim

I foresee a mass uprising, a genuine revolt, a new order, a takeover

ayaklanma putsch

Bu bir ayaklanma.

It's a putsch.

ayaklanma sedition

Laura Roslin bu gemide isyan ve ayaklanma çıkarttı.

Laura Roslin suborned mutiny and sedition aboard this ship.