Turkish-English translations for ayrılmış:

separate · reserved · booked · split · apart · parted · divided · gone · divorced · detached · set aside · isolated · discontinuous · set apart · other translations

ayrılmış separate

Uzay gemisinin ayrılmasına, altı beş, dört, üç iki, bir.

Mark. Starship separation six, five, four, three, two, one.

Beni bir çingene olmaktan ayıran tek şey o madalyon Ajan.

That medallion is the only thing separating me from being a gypsy, suit.

Ne kadar çabuk ayrılırsak, o kadar iyi olur.

The sooner we separate it, the better.

Click to see more example sentences
ayrılmış reserved

Akşam yemeği için bir masa ayırttım ve bu akşamın tadını çıkarmak istiyorum.

I reserved a table for dinner and I want to enjoy the evening.

Şey, bu bir Kızılderili ayrılmış alanı için iyi isim.

Well that's a good name for an Indian Reservation.

Hayır orası başka bir misafir için ayrıldı.

No, that's reserved for another guest.

Click to see more example sentences
ayrılmış booked

Bir hafta önce yer ayırtmıştım. Ölmeden önce.

I booked that a week ago, before he died.

Bu hayat için yer ayırttım!

I'm booked for this life!

Evet. İki bilet ayırttım.

I've booked two tickets.

Click to see more example sentences
ayrılmış split

Bir yıl kadar önce burada çalışan bir Sharon vardı, ama ayrıldı.

There was a Sharon who worked here about a year ago, but she split.

İki yıl sonra, Louise yurtdışında güzel bir bulunca ayrıldılar.

Two years later, when Louise got a good job abroad they split up.

Ama bunun yerine, bizi ayırmak için herşeyi yaptın.

But instead, you did everything to split us apart.

Click to see more example sentences
ayrılmış apart

Bu silahlar onları parçalara ayırıyor değil mi?

Well, these weapons blow them apart, right?

Dur! En azından iyi bir daire için bi kenara bir milyon ayır.

At least set aside a billion for a decent apartment.

Ama bunun yerine, bizi ayırmak için herşeyi yaptın.

But instead, you did everything to split us apart.

Click to see more example sentences
ayrılmış parted

Uçak üç parçaya ayrıldı ama sadece iki kişi öldü.

The plane broke into three parts but only two people dead.

Senden sonra o gece, biz ayrıldıktan sonra

That night after you after we parted,

Ve o bunu ikiye ayırdı.

And then he parted it.

Click to see more example sentences
ayrılmış divided

Omnia gallia in tres partes divisa est." "Tüm Galya üç parçaya ayrılmıştır.

omnia gallia in tres partes divisa est." "all Gaul is divided unto three parts.

Sparta toplumu ikiye ayrıldı: Spartalılar, Perioeci'ler ve Helotlar.

Spartan society was divided into Spartiates, Perioeci and Helots.

Bu kampları iki ceset ayırıyor.

Two corpses divide these camps.

Click to see more example sentences
ayrılmış gone

Ve sekiz ay gibi kısa bir süre sonra Ritchie aramızdan ayrıldı.

And just a brief eight months later Ritchie Valens is gone.

Siz ve Bayan Beazley ayrıldıktan sonra geri dönmüş olmalı.

He must have gone back after you and Mrs Beazley left.

Anne, Manuela bir aşçı, ve Florinda ayrıldığına göre düşündüm ki

Mom, Manuela is a cook and as Florinda's gone I thought

Click to see more example sentences
ayrılmış divorced

Evet. Jake ve karısı geçen yıl ayrıldı.

Yeah, Jake and his wife divorced last year.

Boşanmış ya da ayrılmış değil Pamela adına bir kadınla tamamen evli mi?

Not divorced or not separated just full-on married to a woman named Pamela?

Yakın zamanda ayrılmış ya da boşanmış olabilir.

He may be recently Separated or divorced.

Click to see more example sentences
ayrılmış detached

Arter başarıyla ayrıldı.

Artery successfully detached.

Acil vektörler ayrıldı.

Immediate vectors detached.

Dwight, oksijen borun ayrıldı!

Dwight, your oxygen's detached!

ayrılmış set aside

Dur! En azından iyi bir daire için bi kenara bir milyon ayır.

At least set aside a billion for a decent apartment.

Ne de olsa, para Burkina Faso için ayrılmıştı.

After all, the money was set aside for Burkina Faso.

Bir kenara ayır.

Set some aside.

ayrılmış isolated

Lacunar amnesia" bir hafıza kaybı çeşididir sınırlı ve geçicidir, sadece ayırt edilmiş olayları hatırlamaz.

Lacunar amnesia is a condition in which memory loss is localized and patchy, limited to isolated events.

Hilum ayrıldı. Zımba lütfen.

We've isolated the hilum stapler.

Süreksizliği ve yeni değerleri ayır.

Isolate discontinuities and recalibrate.

ayrılmış discontinuous

Süreksizliği ve yeni değerleri ayır.

Isolate discontinuities and recalibrate.

ayrılmış set apart

Dur! En azından iyi bir daire için bi kenara bir milyon ayır.

At least set aside a billion for a decent apartment.