Turkish-English translations for azarlamak:

scold · lecture · to scold · rebuke · other translations

azarlamak scold

Annen seni hiç azarladı ya da sana kızdı mı?

Did your Mummy ever scold you or got angry with you?

Tabii Izzy daha sonra beni azarladı.

Of course, Izzy scolded me later.

Annem seni de mi azarladı?

Did mother scold you?

Click to see more example sentences
azarlamak lecture

Bayan Suen dün akşam beni azarladı.

Mrs. Suen lectured me last night.

Bay Neary mi azarladı sizi?

Mr. Neary lectured you?

azarlamak to scold

Ve annem beni azarladı, Ben de bunu babama ispiyonladım.

And when my mom scolded me, I tattled to my dad.

azarlamak rebuke

İsa kirli ruhu azarladı ve onu diriltti.

Jesus rebuked the unclean spirit and raised him up.