Turkish-English translations for bükük:

bent · other translations

bükük bent

İki el, dizler bükük, ayaklar paralel.

Two hands, knees bent, feet parallel.

Yeni bükük görüntüm beni tamamen enerjiyle doldurdu.

My new bent outlook has completely re-energized me.

Bükük bir kaşık.

A bent spoon.