bülteni

Bu haber bülteni değil.

This isn't the news.

Bu ne ya, haber bülteni mi, futbol maçı mı?

What is this, the news show or a football game?

Sayın Yargıç, haber bülteni mi?

Your Honor, a news report?

Programı acil bir CBS haber bülteni için kesiyoruz.

We interrupt this program for a CBS news emergency bulletin.

Bu bir haber bülteni.

It's a news bulletin.

Resmi olarak değil. Ama basın bültenlerini okudun.

Not officially, but you've read the press releases.

Çok fazla haber bülteni izliyor.

She watches too much news.

Bishop, eyaletler arası ve yerel bir Arama Bülteni çıkar, kızı bul.

Bishop, interstate and local. Get a BOLO out, find her.

Bir Macar haber bülteni.

A Hungarian news bulletin.

Yeni Zelanda konsolosluğu bülteni

New zealand consulate newsletter