Turkish-English translations for büsbütün:

entirely · downright · other translations

büsbütün entirely

Büsbütün benim hatam değil.

Not my fault entirely.

Bu Marie Corbin'i büsbütün aklandırıyor.

This clears Marie Corbin entirely.

büsbütün downright

Hayır, bu büsbütün çocukluk.

No, it's downright childish.

Ama Calogero büsbütün şerefsiz.

But Calogero's downright dishonest.