Turkish-English translations for bağımlılık:

addiction · dependance, dependency, dependence · abuse · other translations

bağımlılık addiction

Stevie, bunun senin ilk düğünün olduğunu biliyorum ama sana diyorum işte bu işler bağımlılık yapar.

Stevie, I know this is your first wedding, But I'm telling you these things are really addictive.

Bu bir bağımlılık ben de bir bağımlıyım.

This too is an addiction, so I'm an addict.

Bağımlılık çok kötü bir şey, bay Conway.

Addiction is a terrible thing, Mr. Conway.

Click to see more example sentences
bağımlılık dependance, dependency, dependence

Ben, inanç olabilir ama çok fazla bağımlılık Tanrı sadece üzerinde çaresiz için, ve ben bu sorunu çözebilir.

I may have faith, but too much dependence on God is only for the helpless, and I can solve this problem.

Bunlar temel psikolojik, kişilik ve kimyasal bağımlılık testleri.

These are basic psychological, personality, and chemical dependency tests.

Evet, Sayın Yargıç, bağımlılık problemim vardı, ama ben asla

Yes, Your Honor, I had a dependency problem, but I never

Click to see more example sentences
bağımlılık abuse

Evet, bir madde bağımlılığı sorunu.

Yeah, a substance abuse problem.

Roland Umber'ın madde bağımlılığı geçmişi var mı?

Did Roland Umber have priors with substance abuse?