Turkish-English translations for bağlam:

binding · other translations

bağlam binding

Bağlama Wyatt yetkileri tüm sorunları çözer, inan bana.

Binding Wyatt's powers solves all our problems, believe me.

Ve sonra aniden hepimiz istiyoruz bağlama Wyatt yetkileri?

And then suddenly we all wanna bind Wyatt's powers?

Mücadele etme ya da bağlama izi yok.

No signs of struggle or binding.

Click to see more example sentences