Turkish-English translations for babalık:

POPs, pop · paternity · fatherhood · old · daddy · father · dad · other translations

babalık POPs, pop

Şimdi bana ihtiyacın var babalık ve bu sana pahalıya patlayacak.

See, now you need something from me, pops, And it's gonna cost you.

Hey babalık, Jimmy Doyle sen misin?

Hey, Pops, are you Jimmy Doyle?

Babalık, sence bu bir çeşit işaret mi?

Pops, you think it's some kinda signal?

Click to see more example sentences
babalık paternity

Bu babalık için bir test.

It's for a paternity test.

Yani bu babalık testi için mi?

So this is a paternity test?

TK konusunda haberler var. Babalık testinin sonucu geldi.

There's news on T.K. paternity test came back.

Click to see more example sentences
babalık fatherhood

Genç erkek babalık için büyük potansiyele sahip, hislerine göre.

The young male has great potential for fatherhood, she feels.

Evli ya da değil, babalığın utanılacak bir yanı yok.

Married or not, there's no shame in fatherhood!

Ne oldu, başka bir babalık davası mı?

What is it, another fatherhood claim?

Click to see more example sentences
babalık old

Hayır, sen dinle, babalık.

No, you listen, old man.

Senin için değil, babalık.

Not for you, old man.

Peki, nerede senin babalık?

So where's your old man?

Click to see more example sentences
babalık daddy

Selam Dave, babalık.

Hi, Dave, daddy.

Evet Babalık karmaşık bir şey.

Yeah, Big Daddy it's complex.

Babalık, bu Chico, bu da, afedersin

Big Daddy, this is Chico and, sorry.

Click to see more example sentences
babalık father

Fitz bir aygıra babalık yapabilir. Ama bir çocuk babası

Fitz can sire a child, but can he father a child?

Bu pek babalık gibi gelmiyor bana.

That doesn't sound very fatherly to me.

Senin gibi bir ucubeye hiç babalık yapmamalıydım.

Anyway, I'd never have fathered a weirdo like you.

babalık dad

Bana babalık ya da baba diye seslen Gregory

Call me dad, Gregory, or pop or something.

Molto bene, babalık.

Molto bene, Dad.

Ani, beklenmeyen babalık durumu.

Dad-shock? Sudden, unexpected fatherhood.