bacanın

Bu berbat bir baca, hepsi bu!

It's a lousy chimney, that's all!

Seri bir katil bir deniz üssünde bir bacadan düşüyor.

A serial killer falls down a chimney on a Marine base.

Kısa süre sonra bacayı kontrol etmek için bu adam çıkageldi.

Shortly after, this guy shows up to check the chimney.

Burası çok özel bir yer, çünkü her yerde hidrotermal bacalar ve sıcak su kaynakları var.

It's this really unique place because you have your hydrothermal vents there, and shimmering water everywhere.

O gerçek bir baca bile değil baba.

It's not even a chimney, Pop.

Hey, küçük baca temizleyici!

Hey, little chimney sweep!

Ama burada baca bile yok

But there's no chimney here

Teğmen Gates, bacanın içine bir rota girin sadece manevra iticiler.

Ensign Gates, plot a course into the chasm maneuvering thrusters only.

Burası volkanik bir baca gibi.

This is a volcanic chimney.

Bugün Charlene ile konuşuyordum, o da bir baca temizleyicisi.

Talkin' to Charlene today, she's a chimney sweep too.