Turkish-English translations for bakteri:

bacteria · bacterial · germ · bacterium · microbe · other translations

bakteri bacteria

Birkaç kan testi yaptım ve daha önce hiç görmediğim bir bakteri buldum.

I ran some blood tests and found a bacteria I've never seen before.

Nükleer disk bombaları, zincir bombaları, bakteri kristalleri

Nuclear disc bombs, chain bombs, bacteria crystals.

Zaman, sevgi ve biraz bakteri kremi.

Time, love and a little bacteria cream.

Click to see more example sentences
bakteri bacterial

Daha dün gece bakteri kültürü gibi bir şey için numune verdim.

I just gave a sample last night for, um, bacterial cultures or something.

Kim bilir başka neyi var? Parazitler? Bakteri enfeksiyonları?

Who knows what else he has, parasites, bacterial infection?

Virüs ve bakteri incelenmesi aktif.

Viral, and bacterial screening activated.

Click to see more example sentences
bakteri germ

Tam tersine, hastaneler antibiyotiğe dayanıklı bakterilerin kolayca üreyebilecekleri yerler,

On the contrary, hospitals are breeding grounds for antibiotic-resistant super germs

Yüksek mahkemeye göre değil ama bakteriler için yeterince sıcak.

Not to the Supreme Court, but it's warm enough for germs.

Eğer dışarıda kötü bir bakteri varsa, bu kötü kız onu bulacaktır.

If there's a bad germ out there, this bad girl's gonna find it.

Click to see more example sentences
bakteri bacterium

Ama Jean-Baptiste, dirençli bir bakteri kadar güçlü olduğunu kanıtladı.

But Jean-Baptiste proved to be as tough as a resilient bacterium.

Erkek, kadın, çocuk, bitki, hayvan, böcek, yada bakteri.

Man, woman, child, plant, animal, fungus, or bacterium.

Botulinum bakteri C tarafından üretilen nörotoksit bir protein mi?

A neurotoxic protein produced By the bacterium c. Botulinum?

Click to see more example sentences
bakteri microbe

Bakteri'lenmiş mikroplar tamamen aktif.

Bacteria-laced microbes fully activated.

Her mikrop ve bakteri

Every microbe and bacillus