Turkish-English translations for bakteriler:

bacteria · bacterium · other translations

bakteriler bacteria

Birkaç kan testi yaptım ve daha önce hiç görmediğim bir bakteri buldum.

I ran some blood tests and found a bacteria I've never seen before.

Nükleer disk bombaları, zincir bombaları, bakteri kristalleri

Nuclear disc bombs, chain bombs, bacteria crystals.

Zaman, sevgi ve biraz bakteri kremi.

Time, love and a little bacteria cream.

Click to see more example sentences
bakteriler bacterium

Ama Jean-Baptiste, dirençli bir bakteri kadar güçlü olduğunu kanıtladı.

But Jean-Baptiste proved to be as tough as a resilient bacterium.

Erkek, kadın, çocuk, bitki, hayvan, böcek, yada bakteri.

Man, woman, child, plant, animal, fungus, or bacterium.

Botulinum bakteri C tarafından üretilen nörotoksit bir protein mi?

A neurotoxic protein produced By the bacterium c. Botulinum?

Click to see more example sentences