Turkish-English translations for barışçı:

peaceful · pacifist · peacemaker · peaceable · Pacific · other translations

barışçı peaceful

Ben barış dolu bir dünya yaptım ve sen ne yapıyorsun? Evet, evet Evet.

I made the world at peace and what are you doing? yeah, yeah yeah.

Savaş için bir zaman ve barış için bir zaman Şeytan geri döndü.

"A time of war and a time of peace" The devil has returned.

Ve barış Ajan Gibbs.

And peace, Agent Gibbs.

Click to see more example sentences
barışçı pacifist

O halde neden Fransız Komünistler Emery ve Bergery gibi barış yanlılarına bu kadar şiddetle karşı çıkıyor?

So why are the french communists so violently against pacifists such as emery and bergery?

Biliyor musun, kendimi hep barış yanlısı biri olarak görmüşümdür.

You know, I've always thought of myself as a pacifist.

Allah aşkına! Ben barış yanlısıyım.

I'm a pacifist, for God's sake.

Click to see more example sentences
barışçı peacemaker

Bu yüzden barışçı var, bir doktor, bir yazar.

So we have a peacemaker, a doctor, a writer.

Biz barış bekçileriyiz, barış sağlayıcıları değil.

We're here as peacekeepers, not as peacemakers.

Büyük adamlar barışçıl olmaz.

Great men are not peacemakers.

Click to see more example sentences
barışçı peaceable

Dünya sosyalizmi barışçıl yollarla kazanılacaktır.

World socialism will be achieved peaceably.

Bizimki barışçıl bir müdahaleydi.

Ours was a peaceable operation.

barışçı Pacific

Bu kapıların ardında bir KBA var. Kentsel Barış Aracı.

Behind those doors is a UPV, urban pacification vehicle.