Turkish-English translations for baskı altında:

under pressure · other translations

baskı altında under pressure

Bu büyük bir değişim ve kendimi biraz baskı altında hissediyorum.

It's really a big change and I'm just feeling a bit under pressure.

Evet, genelde baskı altında iyi değildir.

Yeah, usually he's not good under pressure.

Bak, Son zamanlarda çok baskı altında kaldın.

Look, you been under a lot of pressure lately.

Click to see more example sentences