Turkish-English translations for bazı:

some · certain · sometimes · a few · several · any · several of · other translations

bazı some

Onların sadece, çok uzun zaman önce tanıdığım bir adam hakkında bazı soruları var.

They just have some questions about a guy that I knew a very long time ago.

Tanıdığım bazı insanlar gibi değil.

Not like some people I know.

Bazı güzel haberlerim var.

I got some good news.

Click to see more example sentences
bazı certain

Bazen bir adam bir şey yapar ve bazı insanlar bu yaptığı şeyi yanlış olarak görebilirler.

Sometimes a man does a thing, and certain folks, they might see that thing as something wrong.

Ama bazı şeyler belki hiç değişmeyecek.

But certain things, perhaps, will never change.

Bazı insanlar burada çalışıyor, McGee.

Certain people here are working, McGee.

Click to see more example sentences
bazı sometimes

Belki adil değil, ama bazen Tanrı bazı adamlara biraz daha fazlasını verir.

Maybe it's not fair, but sometimes God gives some men just a little bit more.

Bazen bazı şeyler olur.

Sometimes some things happen

Bazen bazı şeyler senin bir parçan olur.

Sometimes things become part of you.

Click to see more example sentences
bazı a few

Ama mezuniyete sadece bir kaç hafta var. ve senin bazı taze fikirleri sunman gerekiyor.

But there're only a few weeks until graduation. and you have to start presenting some fresh ideas.

Bir kaç genç bazı sorular göndermişler.

Some young people sent a few questions.

Bu bilgi sadece ben, komutan Adama ve bazı danışmanlar tarafından biliniyor.

This information was known only to myself, Commander Adama and a few select advisors.

Click to see more example sentences
bazı several

Hala konuşmamız gereken bazı şeyler var.

We still have to discuss several things.

Bazı Kadim konsolları ve ekranları vardı oldukça etkileyici bir şekilde.

There were several Ancient consoles and screens it was quite an impressive layout.

Ama Roxane'de, Olympias gibi sert oynamış ve bazı generaller tarafından destek görmüştü.

But Roxane too, like Olympias played by stern rules, supported by several generals.

Click to see more example sentences
bazı any

Ama bazı kızların, herhangi bir fikri yok

But some girls don't have any idea

Herhangi bir kayıtlı kanıtlar var bir mutasyon neden radyasyon ki bazı türler de değişiklikler farklı bir tür haline.

There's no recorded evidence of any radiation causing a mutation which changes at some species into a different species.

Herhangi bir doğum günü yıldönümü, tatil belki bazı meçhul proje lansmanları.

Any birthday, anniversary, holiday maybe some obscure project launch.

Click to see more example sentences
bazı several of

Avustralya, ve Asya'nın bazı bölgeleri.

Australia, and several parts of Asia.

Kurban kaçmış ama kısa bir süre sonra diğerleri bazı küçük hayvanların leşlerini bulmuşlar.

The victim ran away, but shortly thereafter, the others found the carcasses of several small animals.