Turkish-English translations for beklenti:

expectance, expectancy, expectation · anticipation · hope · prospect · other translations

beklenti expectance, expectancy, expectation

Bak Jules bu hafta sonu için kesin bir beklentilerin olduğunu biliyorum.

Look, Jules, I know that you have very definite expectations for this weekend.

Düşük alanların düşük beklentileri var ve sıklıkla kötü öğretmenleri.

Lower tracks have lower expectations, and often worse teachers.

Beklentileri olan bir kadın.

She's a woman of expectations.

Click to see more example sentences
beklenti anticipation

Beklentiler başlıyor, ve ikimiz de sessiz oluyoruz.

The anticipation starts, and we both get quiet.

O sonu gelmeyen beklenti, değil mi?

The anticipation relentless, isn't it?

Bazen ihmal beslemeleri beklenti.

Neglect sometimes feeds anticipation.

Click to see more example sentences
beklenti hope

Bu onların umutları veya beklentileri veya şüpheleri değil.

This isn't about their expectations or hopes or doubts.

Bu tür bir umut ya da beklenti zavallıca olur.

That kind of expectation or hope is pathetic.

Umutlar, beklentiler değil.

Hopes, not expectations.

beklenti prospect

Bob'un beklentileri gibi.

Like Bob's prospects.