belirsizlik

Bir sürü belirsizlik var Martin.

There's a lot of holes, Martin.

John Doe ve Henri Bisonnette arasında bir belirsizlik var fakat bu Asher'ın hareket etmediği anlamına gelmez.

There's a gap between John Doe and Henri Bisonnette but that doesn't mean Asher was dormant.

Yoksa senin için çok mu fazla belirsizlik var?

Or is that too much uncertainty for you?

Fordham Angela'ya şantaj yaptı. Openshaw kaçtı. Dava da kalıcı yasal belirsizlikte kaldı.

Fordham blackmailed her, Openshaw fled and the case was left in permanent legal limbo.

Tehlike ve belirsizlikte ne var ki beni bu kadar

What is it about danger and uncertainty that makes me feel so

Çok fazla belirsizlik var.

There's too much uncertainty.

Yani bu mülk bir çeşit belirsizlik içinde.

So the property is in a kind of limbo.

Belirsizlik seni rahatsız ediyor?

The uncertainty makes you uncomfortable?

Heisenberg ve onun belirsizlik prensibi.

Heisenberg and his Uncertainty Principle.

Tüm bu belirsizlik devam edemez.

All this uncertainty can't go on.