belirtmiş

Psikolojik değerlendirme, alkol ve madde bağımlılığı belirtti.

Psychological evaluation: alcohol and substance addiction indicated.

Polis, silahlı ve son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

'Police say he is armed and extremely dangerous'

Ve sonra bir ışık belirdi.

And there was a light.

Bay Ellis o asla bu evin içinde gitti belirtti ve o bu kazayağı hiç dokunmadım.

Mr. Ellis stated that he never went inside that house and he never touched that crowbar.

Sonra gökyüzünde bir şey belirdi. Çok parlak ve çok sıcak bir şey.

Then there would be something sighted up in the sky, something very bright, very hot.

Ve sonra bir tünel beliriyor.

And then a tunnel appears?

Altı yıl önce o gün kalbimde bir gökkuşağı belirdi.

That day, six years ago a rainbow appeared in my heart.

Ayrıca Dr. Wilson bana yardım ettiğini belirtti.

Besides, Dr. Wilson said he's helping me.

Kırmızı ve turuncu bölgeler önemli beyin aktivitelerini belirtiyor.

Now the red and orange areas Indicate significant brain activity.

Daha sonra, bir adam belirdi. Bu senin son sürüşün.

And then, a man appeared, your last ride,