Turkish-English translations for benimseme:

embrace · other translations

benimseme embrace

Fakat ben yeni bir yaşam felsefesi benimsemeye çalışıyorum.

But I'm trying to embrace a new philosophy of life

Ama şimdi ben Oz hükümdarı olarak yepyeni bir rol benimsemeye hazırım.

But now I'm ready to embrace a whole new role as ruler of Oz.