Turkish-English translations for bereketli:

fertile · rich · fruitful · abundant · lush · fecund · productive · other translations

bereketli fertile

O bir bereket tanrıçası.

It's a fertility goddess.

Bunlar da benim bereket ve Anadolu temalı sergi çalışmalarım.

And these are my exhibition pieces themed on fertility and Anatolia.

Bir bereket kolyesi!

A fertility necklace!

Click to see more example sentences
bereketli rich

Burası garip ve harika yaratıklar ile dolu bereketli ve büyülü bir yerdir.

It's a rich and magical place filled with strange and wonderful creatures

Bereketli toprak canlı, şey belki de canlı değildir.

That kind of rich, earthy alive Well, maybe not alive.

Bu tepeler inanılmaz bereketli.

These hills are unimaginably rich.

Click to see more example sentences
bereketli fruitful

Tanrı onları kutsadı. Bereketli ve üretken olun dedi.

God blessed them and said be fruitful and multiply.

Ephraim Mankofsky, ya da onun sevdiği şekilde, Mank bereketli bir hayat yaşadı.

Ephraim Mankofsky, or simply Mank, as he liked to be called, lived a fruitful life.

İyon torpidolarını hazırlayın. verimli ve bereketli ortaklık

Arm ion torpedoes. productive and fruitful partnership

Click to see more example sentences
bereketli abundant

Bayan Ludwig'in bereketli hukuk ekibi gibi,

Like Mrs. Ludwig's abundant legal team,

Bir kahkaha bereketi, bir parfüm gibi etrafımızı sarıyor.

An abundance of laughs, like a perfume Which surrounds us.

Ucuz, temiz. bereketli enerji?

Cheap, clean, abundant energy?

Click to see more example sentences
bereketli lush

Babam Büyükannemi bereketli bir mezarlığa gömdü.

Father buried Grandma in a lush cemetery.

Marklar adında güzel bereketli biryer.! Yeah!

A beautiful lush place called Marklar!

bereketli fecund

Ben bereketli bir kadınım, verimlilik ve bereketlilikle doluyum.

I am a fertile female "full of fecundity and fruitfulness.

Tanrı onları, bulundukları yerde bereketli kılar.

God makes them fecund wherever they are.

bereketli productive

İyon torpidolarını hazırlayın. verimli ve bereketli ortaklık

Arm ion torpedoes. productive and fruitful partnership