Turkish-English translations for beri:

since · from · for · on · free · down · other translations

beri since

Bak gerçekten ama gerçekten uzun zamandan beri, Seni bu kadar mutlu görmedim.

Look, it's been a really, really long time since I've seen you be happy.

Peki o zamandan beri, ne yapıyor?

So what's he been doing since?

Ama o zamandan beri çok şey öğrendim.

But I've learned so much since then.

Click to see more example sentences
beri from

Kocası dört ay önce kayboldu ve o zamandan beri ses seda yok.

The husband disappeared four months ago, and he hasn't been heard from since.

Bu başlangıçtan beri iyi bir fikir değildi, değil mi?

This hasn't been a good idea from the beginning, has it?

Çünkü onlar de biliyordu en başından beri.

Because they knew, too right from the beginning.

Click to see more example sentences
beri for

Uzun zamandan beri bu yer ve bu çocuklar benim bütün dünyam oldu.

For a long time, this place and those guys have been my whole world.

Amcam Leo bana bir adım var benim beşinci doğum günü için boru ve o zamandan beri şarkı oldum.

My Uncle Leo he got me a pitch pipe for my fifth birthday and I've been singing ever since.

Dün bu güzel kiliseyi ziyaret ettik ve o öldüğünden beri ilk defa dua ettim.

Yesterday, we visited this beautifuI church and I prayed for the first time since he died.

Click to see more example sentences
beri on

Altı gün önce bir gezisine gitti, o zamandan beri onu görmedim. Peki.

He went away on a business trip six days ago, and I haven't seen him since.

İnsanlar Şükran Günü'nün gece yarısından beri burada bekliyor.

People have been waiting out here Since midnight on thanksgiving.

O günden beri o, bir adada huzuru bulmuştu.

Since she had found peace on an island.

Click to see more example sentences
beri free

Aslında, dün gece yarısından beri özgür bir adamsın.

Actually, you've been a free man since midnight.

Belki de o zamandan beri ilk kez özgürüm.

Maybe cos for the first time since I'm free.

Ne zamandan beri laktozsuz süt içiyoruz?

Since when do we drink lactose-free milk?

beri down

Buraya geldiğinden beri seni rahatsız ettiler mi?

They've bothered you since you came down?

Evet yağmur yağıyor sabahtan beri yağıyor.

Yes, it's raining! Pouring down since morning!

Evet, Kubbe'nin indiği ilk günden beri.

Yeah. First since the dome came down.