Turkish-English translations for beyin:

brains, brain · mind · cerebral · head · mastermind · intelligence · gray · other translations

beyin brains, brain

Bir hastam var, küçük bir çocuk, ender görülen bir beyin hastalığı. çok ama çok hasta.

I have a patient, a young boy with a rare brain disease. He's very, very sick.

Ama çıplak bir herif görünce beynin diyor ki: "Onu istiyorum.

But you see a naked guy your brain says, "I want that.

Ve oksijen seviyesi çok düşerse beyin hasarı da olabilir.

And possible brain damage if the oxygen level falls too low.

Click to see more example sentences
beyin mind

Çok özel bir beynin var, bunu biliyor musun?

You have a very special mind, you know that?

Yani, sadece hasta, çarpık bir beyin böyle kaba ve cahil davranabilir.

I mean, only a sick, twisted mind could be that rude and ignorant.

Çarpık bir beyin, belki de, kim bilir?

A twisted mind, maybe, who knows?

Click to see more example sentences
beyin cerebral

Sadece beyincik ve beyin korteksi boyunca tepkisiz bir sinir hücreleri deseni var.

Just a pattern of unresponsive neural cells throughout the cerebellum and cerebral cortex.

Amiral'in beyin korteksi taramalarında ilginç bir şey ortaya çıktı.

My scans of the Admiral's cerebral cortex turned up something interesting.

Doktorlar beyin anevrizması teşhisi koymuşlar.

Doctors diagnosed a cerebral aneurysm.

Click to see more example sentences
beyin head

Küçük bir beyin için, büyük bir kafan var.

For a small brain. You have a big head.

Büyük bir beyni taşıyan büyük bir kafa.

A big head to house a big brain.

Kafamın içinde bir beyin var çünkü!

'Cause I've got brains in my head!

Click to see more example sentences
beyin mastermind

Onun beyni beyin it'sa Bu bizi tekrar kandırmaya çalışıyor.

It's his mastermind brain that's trying to trick us again.

Belki diyorum sadece belki işin beyni o değil.

I'm saying that maybe just maybe he wasn't the mastermind.

General Koskov, KGB beyin takımından biridir.

General Koskov is a top KGB mastermind.

beyin intelligence

SETH'in beynini gelistiren organik zeka.

SETH's a self-evolving organic intelligence.

Bazıları iri, büyük beyinli ve zekidir.

Some are huge, large-brained and intelligent.

beyin gray

Bayan Gray, bu beyi tanıyor musunuz?

Miss Gray, do you know this gentleman?