Turkish-English translations for beyincik:

cerebellum · other translations

beyincik cerebellum

Sadece beyincik ve beyin korteksi boyunca tepkisiz bir sinir hücreleri deseni var.

Just a pattern of unresponsive neural cells throughout the cerebellum and cerebral cortex.

Beyincik ve oksipital beyin dokusu.

Cerebellum and occipital brain tissue.

Harmoni merkezleri, prefrontal korteks, beyincik ve temporal lobda bulunuyorlar.

Tonality centers in the prefrontal cortex, cerebellum, and temporal lobe.

Click to see more example sentences