Turkish-English translations for bez:

diaper · rag · gauze · cloth · gland · MOP · towel · nappy · washcloth · linen · canvas · pad · other translations

bez diaper

Ama gerçekten de bir idam değildi, ve herkes patalayacak dev bir bebek bezi sandı.

But it wasn't really well executed, and everyone thought it was a giant exploding diaper.

Daha çok bir çocuk bezi gibi düşün.

Well, it's more like a diaper.

Süt, kaka ve bebek bezi merhemi gibi kokuyor o.

She smells like milk, puke and diaper ointment.

Click to see more example sentences
bez rag

En iyi arkadaşın bez parçası için burada bir buldum.

I got a job here for your "best friend," the bar rag.

O bez parçası değil, o bir havlu!

That's not a rag, it's a towel!

O bir temizleme bezi olabilir.

It could be a cleaning rag.

Click to see more example sentences
bez gauze

Yarası için biraz daha gazlı bez alabilir miyim, lütfen?

Can I get some more gauze for this wound, please? Yeah.

Tamam, biraz daha gazlı bez getireyim.

Okay, Let me get some more gauze.

Ağrı kesiciler, ustura ve eğer gazlı bez yoksa havlu.

Painkillers, razor blades, and if there's no gauze, then towels.

Click to see more example sentences
bez cloth

Birisi bana biraz kaynar su ve temiz bez getirsin.

Someone get me some boiling water and some clean cloth.

Kaynatmak için su ya da temiz bez falan var mı?

Is there any water for boiling or some clean cloth?

Ben mi? Küreği al. Bir de bez.

Take the shovel and a piece of cloth.

Click to see more example sentences
bez gland

Bu bu Foreman'ın son kez yanlışlıkla "böbrek üstü bezi tümörü" olduğunu idda etmesi olabilir.

This This could be Foreman's last time mistakenly suggesting adrenal gland tumor.

Epifiz bezi, sürekli melatonin benzeri yaşlanmayı durdurucu bir madde salgılıyor.

His pineal gland continually produces a substance similar to melatonin that inhibits aging.

Yine de endokrin sistemden olduğunu düşünüyorum. Belki sadece yanlış bezi seçtim.

I still think it's the endocrine system, maybe I just got the wrong gland.

Click to see more example sentences
bez MOP

Hey, David, buraya gel, bir bez getir de temizle şu pisliği!

Hey, David, get back down here, get a mop and clean this crap up!

Pompalı tüfek, tüfek mermileri kan silme bezi, kireç torbası ve bu kadar.

Shotgun, shotgun shells, blood mop, bag of lime and that's it.

Tamam Brooke, bu bir bez.

Okay Brooke, this is a mop.

Click to see more example sentences
bez towel

Evet. Bir bez getirir misin?

Yeah, can you bring a towel?

Frankie, git bir bez getir.

Oh, Frankie, Frankie, get a towel.

O bez parçası değil, o bir havlu!

That's not a rag, it's a towel!

Click to see more example sentences
bez nappy

Yanmalı motoru ve çift taraflı bezi icat ettim.

I invented the combustion engine and the two-way nappy.

Bu sabah Aaron için biraz bez yaptım.

I made Aaron some nappies this morning.

Ve ilk başta Bir kova bebek bezi.

And at first a bucket for nappies.

Click to see more example sentences
bez washcloth

Ben de dedim ki "Sana havlu değil el bezi lazım.

And I said, "you don't need a towel. You need a washcloth.

Ama öncelikle bize havlu ve Ve el bezi lazım.

But first we need a towel and And a washcloth.

Bu sadece bir el bezi!

It's just a washcloth.

Click to see more example sentences
bez linen

Ve biraz temiz bez.

And some clean linen.

Bayan, Bana biraz su ve bez lazım.

Miss, I need some water and linens.

Bana enfes bir bez gösterdi.

He showed me some exquisite linen.

Click to see more example sentences
bez canvas

Bez bir çanta var orada, Blake?

Is there a canvas bag in there, Blake?

Bu boyalı bir çadır bezi.

That's a painted canvas.

Siyah bez çanta.

Black canvas bag.

bez pad

Lütfen, bize biraz gazlı bez, bandaj ve hidrojen peroksit yollayın.

Please send up gauze pads, tape and hydrogen peroxide.

Daha fazla emme ve sargı bezi verin.

Give me more suction and lap pads.

Ped ya da çocuk bezi.

Like a pad or A diaper.