Turkish-English translations for bilgisayarcı:

computer · other translations

bilgisayarcı computer

Ya da bilgisayarcılar.

Or computer professionals.