Turkish-English translations for bilinçli:

conscious, consciousness · aware, awareness · sentient · lucid · awake · intelligent · other translations

bilinçli conscious, consciousness

Öyle mi? Bilinçli bir düşünce şiir, sanat, müzik ya da edebiyat değil.

Is it not conscious thought not poetry, or art, or music, literature.

Bilinçli ya da değil. Eve kendini koruyor tıpkı bukalemunun çevresine uyum sağlaması gibi.

Consciously or not, Eve is protecting herself, like a chameleon adapting to its surroundings.

Her zaman söylediğim gibi adamım. Bu şey Bu şeyin artık bilinci var.

Like I always said, man, this thing it's got consciousness.

Click to see more example sentences
bilinçli aware, awareness

Ben bugün, sadece tarafsız bir gözlemciyim aile terapisi ve alkol bilinci için.

Today I'm just a neutral observer with a degree in family therapy and alcohol awareness.

Yeni bir ruhani bilinç.

The new spiritual awareness.

Ama artık bilinç var.

But there is awareness.

Click to see more example sentences
bilinçli sentient

Bilinci olan bir yaşam formu olarak sizden sığınma talep ediyorum.

As a sentient life-form, i hereby demand political asylum.

Bilinçli bir varlık, duygular, hatıralar gibi.

It's a sentient being, like feelings, memories.

O özgür, bilinçli bir varlık.

She's a free, sentient being.

Click to see more example sentences
bilinçli lucid

Bu bilinçli rüya grubu mu?

This is the lucid dreaming group?

Bilinçli Rüya ne zaman başladı?

When did the Lucid Dream begin?

Bilinçli Rüya seçeneği ne?

What's the Lucid Dream option?

Click to see more example sentences
bilinçli awake

Uyandı, bilinci yerinde ve sana mektup gönderdi, öyle mi?

He's awake and conscious and he sent you a letter?

Bir kozmik bilinç ile uyanmış değildir.

Is not awake, with a cosmic consciousness.

bilinçli intelligent

Bir güç, bir bilinç bunu ayarladı. Bir amacı var.

Some force, some intelligence has arranged this for a purpose.

Dr Stubbs, bu nanitler şu anda yeni bir ortak bilinçle çalışıyorlar.

Dr. Stubbs, these nanites are now working with a new, collective intelligence.