Turkish-English translations for bina:

building, build · house · place · structure · construction · facility · door · other translations

bina building, build

Kusura bakma, bunlar gerçek bir binada çalışan duyguları olan gerçek bir şehrin gerçek insanları.

I'm sorry, these are real people in a real town Working in a real building with real feelings.

O da aynı binada çalışıyor.

He works in the same building.

Siz ikiniz bu binayı alın.

You two take this building.

Click to see more example sentences
bina house

dün gece yeni Chicago Opera Binası'nın açılışında bir

last night opened the new Chicago Opera House

Benim evim şu binanın en üst katı.

My house is the top floor of that building.

dün gece yeni Chicago Opera Binası'nın açılışında

Iast night opened the new Chicago Opera House

Click to see more example sentences
bina place

Yani, uh, benim için bu bina da yeriniz var değil mi, huh?

So, uh, you got a place for me in this building, huh?

Yani bu bina saldırıya uğradı?.

So, this place was attacked?

Bir yer, bir bina tuğlalar, kereste ve taş değil.

As a place, a building bricks, wood, stone.

Click to see more example sentences
bina structure

Bütün bu binalar.. bu büyük yapılar.. bir gün gelecek. bir tek taş bile.. kalmayacak..

All these buildings, these great structures, not a stone will be left some day.

Çok eski bir bina demek istiyorum. Yapısı, mobilyaları, her şeyi.

But I mean, very old: the structure, the furnishings, everything.

Ağaçlar, bir bina

Trees, a structure

Click to see more example sentences
bina construction

Bu bina şu an inşaat hâlinde.

This building is under construction.

Biz burada bir bina inşa ediyoruz bir türbe değil!

We are here to construct a building and not a shrine!

Apartman binaları ve diğer büyük yapılar için Jacque, sibernetik inşaat sistemi tasarladı.

For apartment buildings and other large structures, Jacque has devised a cybernated construction system.

Click to see more example sentences
bina facility

Bu bina ne kadar uzakta?

How far away is this facility?

Burası sivil bir bina.

This is a civilian facility.

Tüm personele, binayı boşaltın.

All personnel, evacuate facility.

Click to see more example sentences
bina door

Birden bir bina gördüm, ve apartman kapısı.

I suddenly saw the building, then the apartment door.

Binanın kuzey tarafında bir kapı var park tarafında.

North side of the building, there's a door parking area.