Turkish-English translations for bininci:

thousandth · other translations

bininci thousandth

Penny, bininci kez söylüyorum artık kendimi özel birine saklıyorum ben.

Penny, for the thousandth time, I'm saving myself for someone special.

Tamam bu sana bininci kez söyleyişim istifçi değilim ben.

Okay, for the thousandth time, I'm not a hoarder.

Bu, sabahtan beri gelen bininci "neden".

That's the thousandth "why" this morning.

Click to see more example sentences