Turkish-English translations for bireysel:

individual, individualism · personal · civil · other translations

bireysel individual, individualism

Bayanlar ve baylar Bugün burada iki çok özel bireyin birleşmesini kutlamak için toplandık.

Ladies and gentlemen, we are here today to celebrate the union of two very special individuals.

Dr. Zimmerman çok karmaşık bir birey gibi gözüküyor.

Dr. Zimmerman sounds like a very complex individual.

O sadece bir birey.

He's just an individual.

Click to see more example sentences
bireysel personal

Bu beni kötü bir birey yapmaz mı?

Would that not make me a bad person?

Ama o ayrıca bir birey.

But she's also a person.

O da bir birey.

He is a person.

Click to see more example sentences
bireysel civil

Bu bireysel bir dava.

It's a civil case.

Borg uygarlıkları özümser, bireyleri değil.

The Borg assimilate civilizations, not individuals.