Turkish-English translations for birikim:

saving, savings · knowledge · buildup · nest egg · deposition, deposit · nest · other translations

birikim saving, savings

Ne kadar birikimin var?

How much have you saved?

Luke Brandon, Başarılı Birikim.

Luke Brandon, Successful Saving.

Bu sadece emeklilik birikimi..

It's just retirement savings

Click to see more example sentences
birikim knowledge

Marvel evreni için etkileyici bir bilgi birikimi.

That's an impressive knowledge of the Marvel universe.

Kadim Etrüsklerin çok ileri düzeyde bir bilgi birikimleri vardı.

The ancient Etruscans had a very advanced knowledge.

Oldukça birikimli biri değil mi?

He's so knowledgeable, isn't he?

birikim buildup

Metan gazı birikimi istiyorum.

I want a methane buildup.

Elektrostatik birikimler sık olmaz.

Electrostatic buildups don't occur often.

birikim nest egg

Bu mu senin birikimin?

Is this your nest egg?

birikim deposition, deposit

Sayın Acosta açıklamaları o gece. Video birikimi.

Mr. acosta's statements of that night. video deposition.

birikim nest

Bu mu senin birikimin?

Is this your nest egg?