Turkish-English translations for birikinti:

puddle · deposit · other translations

birikinti puddle

Su birikintisine dikkat et, Fredrik!

Watch out for the puddle, Fredrik!

Ve küçücük bir su birikintisine dönüştü.

And she dissolved into a puddle.

birikinti deposit

Etrafta sülfür veya alkali birikintileri var mı?

Is there sulphur around or alkali deposits?

Bir bakalım, McKee gölünde demir birikintileri var, yani su içilmez.

Let's see, iron deposits in McKee's pond, so the water's undrinkable.