Turkish-English translations for birlik olmak:

unite · other translations

birlik olmak unite

Bir şey olursa, Jones ve Lauren bir birim ile birlikte evin dışında bekliyor olacak.

Anything happens, jones and lauren Will be stationed with a unit right outside the property.

ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer rekabetin başka bir yan ürünü daha oldu.

The nuclear rivalry between the United States and the Soviet Union had another byproduct.

Bir ordu Gerçek bir ordu; bir amaç uğrunda bir liderin arkasında birlik olmuş.

One army a real army united behind one leader with one purpose.

Click to see more example sentences