Turkish-English translations for bitki:

plant · herb · herbal · vegetable · other translations

bitki plant

Bir taş, bir bitki, bir hayvan ve bir insan arasındaki fark

The difference between a stone, a plant, an animal, and man is

O yüzden bitkiyi hazırla ve temiz bir gömlek giy.

So get the plant ready and wear a clean shirt.

Bu binada zehirli bitkiler de var.

You have poisonous plants in this building.

Click to see more example sentences
bitki herb

Bazı doğal bitkiler, kökler ve diğer maddeler vampirler için zararlıdır.

Certain natural herbs And roots and other elements Are just harmful to vampires.

Sadece göz damlası ve Çin bitkileri verdiler.

They just gave me eye drops and Chinese herbs.

Bu bitkiler ve sirkeden yapılan yeşil merhem ve güçlü bir sülük tedavisi.

It's a green ointment of these herbs and vinegar, and a vigorous regime of leeching.

Click to see more example sentences
bitki herbal

Bana buzlu bitkisel çay getir. Tamam.

Bring me some herbal iced tea.

Nedir bu be, bitki çayı mı?

What the hell is this, herbal tea?

Bana da bitki çayı lütfen.

Yeah, herbal tea for me, please.

Click to see more example sentences
bitki vegetable

Bitki ve sarmaşıklardaki zeka eski bir hikayedir, Bay Scott.

Intelligence in plants and vegetables is an old story, Mr. Scott.

Bazı faydalı bitkiler ve sebzeler yetiştiriyorum.

I grow some useful plants and vegetables.

Kutuplarda beyaz kar sarı çöller ve tropik bölgelerde yeşil bitki örtüsü.

White snow at the poles, yellow deserts and then green vegetation in the tropics.

Click to see more example sentences