Turkish-English translations for boğumlu:

gnarled · other translations

boğumlu gnarled

Tıpkı bu yaşlı ağacın boğumları gibi.

Just like this gnarled old tree.