Turkish-English translations for bodur:

pudgy · chunky · stunted · short · squat · scrub · dwarf · stocky · other translations

bodur pudgy

Tamam, bodur, oyun oynamayı bırakalım.

Okay, pudgy, let's stop playing games.

Sen de on dakika koşu bandına bin, bodur herif.

Take ten minutes on a Stairmaster, you pudgy bastard.

Bodur bir arkadaşa ait.

Belongs to a pudgy fella.

Click to see more example sentences
bodur chunky

Sen akıllı bodur maymun değil misin?

Aren't you the clever little chunky monkey?

Söyle ona bir de bodur desin.

Tell him to call her "chunky" next.

Bodur, kaygan tereyağı peynir

Chunky, creamy butter cheese

Click to see more example sentences
bodur stunted

Her zaman bodur bir ahmak olduğunu düşündüm.

I always thought you were a stunted fool.

Ama bu kanatlar bodur kalmış ve yıpranmış.

But these wings are stunted and tattered.

bodur short

Seni sarhoş, İrlandalı, bodur, cüce saksocu.

You drunken, Irish, short, midget cocksucker.

Polonya asıllı bodur satış temsilcisi.

Short-arse Polish cockney sales rep.

bodur squat

Hayır, ne zaman o tırıs sıcak Hala bodur lazım.

No, when she's hot to trot she's still gotta squat.

Artı, bunun üzerinde bodur var.

Plus, we got squat on it.

bodur scrub

Hayır, seni küstah bodur!

No, you insolent scrub!

Eh, bodur hemşireler diyorsun onlar hiç görmedim Bunun gibi bir şey.

Well, scrub nurses are saying they've never seen anything like it.

bodur dwarf

Binlerce yıl önce, bodur filler burada yaşadılar.

Thousands of years ago, dwarf elephants lived here.

bodur stocky

Kafkas erkek, bodur yapılı.

Caucasian male. Stocky build.