Turkish-English translations for bomba:

bombing, bomb · grenade · bombshell · home · baby · other translations

bomba bombing, bomb

Hayır, hayır, hayır. Bomba hakkında bir şey biliyorsun ya da en azından bildiğini düşünüyorsun.

No, no, no, you know something about this bomb or at least you think you do.

Bir bomba gibi mi?

You mean like a bomb?

Mükemmel bir plan: iki çanta, iki bomba. .bir suçlu, anarşist bir dansçı. İdeal bir suçlu.

A perfect plan: two bags, two bombs one offender, the anarchist dancer, the ideal culprit.

Click to see more example sentences
bomba grenade

Bu bir mine bombası ya da bomba atar. Ya da öyle bir şey.

Well, it's a vervain bomb or grenade launch or something like that.

Şimdi bana bir bomba ver.

Now, give me a grenade.

Bir bomba, patlamaya hazır saatli bir bomba!

It's a grenade, a time bomb ready to explode!

Click to see more example sentences
bomba bombshell

Derek Wills, Bomba ve Derek Wills, İnfaz Listesi.

Derek Wills, Bombshell; And Derek Wills, Hit List.

Lucy Carlyle adında bir bomba.

A bombshell named Lucy Carlyle.

Eğer geri dönmek istersen, Derek Bomba hala senindir.

If you wanna come back, Derek, bombshell is still yours.

Click to see more example sentences
bomba home

Efendim, adamın adı Mahmoud, bombaları var ve doğum günü partisi için eve geliyor.

Sir, his name's mahmoud, he's got bombs and he's coming home for his birthday.

Aslında B'den S'ye bombalar yok, bomba yok, ve üniversiteli kızları eve getirmek de yok, Berlusconi.

Actually, no "B"through" S" bombs, no bombs, and no bringing home college girls, Berlusconi.

Senor Barton, bir muhalif evime bomba koydu, daha bir ay önce.

Senor barton, a dissident put a bomb in my home just a month ago.

Click to see more example sentences
bomba baby

Evet ama o bir bebek, bomba değil.

Yeah, well, he's a baby, not a bomb.

O bir bebek, bomba değil.

He's a baby, not a bomb.

Sadece bir bebek, bomba değil.

It's a baby, not a bomb.

Click to see more example sentences