Turkish-English translations for boya fırçası:

brush · other translations

boya fırçası brush

Walt Disney'in boya fırçası.

Walt Disney's paint brush.